Projekt RCmicro432

www.rcmicro432.com


Před mnoha lety jsem se začal věnovat rádiem řízeným modelům aut. V dobách kdy na trhu převládaly modely větších rozměrů se objevilo několik konceptů menší modelů pro takříkajíc domácí ježdění a už tehdy mi došlo že kvůli omezenému prostoru bude otázkou s čím si doma zajezdit. Jaké měřítko je vlastně na doma vhodné?

Many years ago I got into radio controlled model cars. In the days when larger models prevailed on the market, several concepts of smaller models appeared for, so to speak, home riding, and even then I realized that due to the limited space, the question would be what to ride with at home. What scale is actually suitable for home use?

Model na podvozku ALSracing Micro430 s karoserií Audi RS5 DTM z dráhovky Carrera Go

Asi nejvýznamnější a dodnes dominantními se staly modely v měřítku 1/28 prezentované pod značkou Mini-z. Původcem těchto modelů je japonská firma Kyosho která dlouhé roky udávala trend. V posledních letech se ovšem k modelů Kyosho přidalo několik dalších výrobců a tak je trh poměrně slušně zásoben nabídkou podvozků tohoto měřítka. Projekt RCmicro432 se ale nebude věnovat těmdo asi nepopulárnějším malým modelům, protože o nich je toho na netu opravdu hodně. Už v době příchodu prvních mini-z mne napadla myšlenka, proč nezkusit konvertovat na RC modely širokou nabídku nádherných autodráhových karoserií v populárním měřítku 1/32. Psal se tehdy rok 2007 a na trhu se několik pokusů o vytvoření dvatřicetin objevilo. Vesměs ale nezískaly komerční úspěch, nerozšířily se mezi veřejnost a nakonec upadly v zapomnění. Doba tehdy ještě nebyla zralá pro takový krok. Nebyl dostatek dostupných kvalitních a opravdu malých komponentů RC vybavení, nebyla potřebná nabídka mikromotorů, nebyly malé a výkonné akumulátory. Kyosho tehdy ale přišlo s opravdu překvapivým produktem. Na základě úspěchu mini-z vznikla poměrně brzy kategorie Dnano. Jsou to modely v měřítku 1/43 a jsou opravdu velmi malé. Délka modelů je okolo 10cm, prostě takový „angličák“ na vysílačku. Viděl jsem je tehdy na veletrhu v Norimberku a překvapilo mne jak slušně a rychle to jezdí. Ovšem tehdy si tu miniaturizaci potřebné elektroniky mohl dovolit opravdu jen gigant typu Kyosho. Nic pro malou garážovou firmu a tak jsem následujících více než deset let konstruoval a vyráběl modely větších měřítek. Koncepce závodního speciálu na kobercové dráhy v měřítku 1/28 a 1/24 byla velmi úspěšná a v závodech porážela nejen konkurenční komerční Kyosho, ale i jiné domácí modelářské projekty. Z důvodů odlišně nastavených pravidel pro závody kategorie „miniz“ na populární dráze RCP jsem, ale modely pro tuto dráhu od roku 2010 nevyvíjel. Zájem o závody malých modelů na koberci, a jak sleduji poslední roky i obecně nejen na koberci, vcelku výrazně opadl a tak jsem poslední roky svůj zájem směřoval do jiných modelářských oblastí. Vše ale změnila sociální síť Facebook do které jsem se koncem loňského roku připojil!!!!

The 1/28 scale models presented under the Mini-z brand were probably the most significant and still dominant today. The originator of these models is the Japanese company Kyosho, which set the trend for many years. In recent years, however, several other manufacturers have joined the Kyosho models, so the market is fairly well stocked with chassis of this scale. However, the RCmicro432 project will not deal with these probably very popular small models, because there is really a lot about them on the net. Already at the time of the arrival of the first mini-z, the idea occurred to me, why not try to convert a wide range of beautiful car bodies in the popular 1/32 scale (slot racing) into RC models. It was 2007 and several attempts to create chassis in scale 1/32 appeared on the market. However, they generally did not achieve commercial success, did not spread among the public and eventually fell into oblivion (germany company WWS for example). The time was not yet ripe for such a step. There weren’t enough quality and really small RC equipment components available, there wasn’t a need for a supply of micro motors, there weren’t small and powerful batteries. But then Kyosho came up with a really surprising product. Based on the success of the mini-z, the Dnano category was created relatively early. They are 1/43 scale models and are very small indeed. The length of the models is around 10 cm, just like an „Englishman“ on a walkie-talkie. I saw them then at the fair in Nuremberg and I was surprised by how well and quickly they drive. But at that time, only a giant like Kyosho could really afford the miniaturization of the necessary electronics. Nothing for a small garage company, so I spent the next ten years designing and manufacturing larger scale models. The 1/28 and 1/24 scale carpet racing special concept was very successful, beating not only rival commercial Kyosho, but also other domestic model projects in the races. However, due to the different set rules for „miniz“ category races on the popular RCP track, I have not developed models for this track since 2010. The interest is small for model races on the carpet, and as I have seen in recent years, not only on the carpet in general, has significantly decreased, so in recent years I have directed my interest to other modeling areas. But the social network Facebook, which I joined at the end of last year, changed everything!!!!

Celkem náhodně jsem narazil na skupinu příznivců nejmenších RC modelů Kyosho Dnano ( https://www.facebook.com/groups/161093637252578 ) a šokovalo mne současné dění v této oblasti. Dnano Kyosho přestalo vyrábět, skončila podpora existujících modelů a ceny starých skladových zásob se vyhouply do neuvěřitelné výšky. Na FB jsem zjistil, že je ve světě poměrně početná skupina příznivců tohoto nejmenšího skutečně fungujícího Rc modelu autíčka a že už se objevují pokusy o výrobu nějakých podvozků svépomocně. Nejčastější pozorovatelné pokusy spočívaly v tisku dílů šasi na populárních 3D tiskárnách a použití některých prvků z původních Dnano šasi. Procházel jsem příspěvky této skupiny a rostla ve mne chuť zkusit se s touto výzvou jako konstruktér poprat. Moje výhoda oproti ostatním tvůrcům je v tom, že mám za posledních 20 let obrovské zkušenosti s jemnou mechanikou a také fungující firmu s potřebným strojně technickým zázemím pro takovou výrobu. Po prostudování situace na trhu z hlediska dostupnosti potřebné RC výbavy (mikroserva, mikropřijímače, malé elektromotorky, akumulátory) jsem usoudil, že tento projekt má šanci na úspěšnou realizaci. Navíc mi v šuplíku ležel prakticky dokončený vývoj DC mikroregulátoru (rozměry 13x19x6mm) pro nejmenší modely, což značně usnadnilo moje rozhodování a následně i tempo v práci. Rozhodl jsem se, že to zkusím a protože dělat to jen tak pro sebe abych si dokázal, že to dokážu mi přišlo nesmyslné, položil jsem na Fejsbooku ve skupině Dnano otázku jestli by o takový model byl zájem. Co přišlo potom byl pro mne opravdu šok. Vlna zájmu byla z mého pohledu skutečně obrovská a to mne ještě více motivovalo to zkusit. Nový podvozek jsem tak navrhl a prototyp vyrobil za neuvěřitelných 22 dní. Výsledek překonal podle mého názoru veškerá očekávání. Ono to nejen nějak jezdí, ale ono to dokonce jezdí rychle a přitom to je výborně ovladatelné i s poměrně těžkou plastovou karoserií. A tak jsem mohl s čistým svědomím zvolat parafrázi známého výroku:

Dnano je mrtvé, přichází Micro43 !!!!!

Quite by accident I came across a group of fans of the smallest RC models Kyosho Dnano ( https://www.facebook.com/groups/161093637252578 ) and I was shocked by the current happenings in this area. Dnano Kyosho went out of production, support for existing models and old stock prices skyrocketed. I found out on FB that there is a relatively large group of fans of this smallest truly functioning Rc car model in the world, that there are already attempts to produce some chassis by yourself. The most common observable attempts consist of printing chassis parts on popular 3D printers and using some elements from the original Dnano chassis. I was going through the posts of this group and I was growing the desire to try to continue fighting with this one as a constructor. My advantage over other creators is that I have vast experience with fine mechanics over the last 20 years and also a functioning company with the necessary technical background for such production. After studying the market situation in terms of the availability of the necessary RC equipment (micro servos, micro receivers, small electric motors, batteries), I concluded that this project has a chance of successful implementation. In addition, I had a practically completed development of a DC micro-regulator (dimensions 13x19x6mm) for the smallest models lying in my drawer, which greatly facilitated my decision-making and consequently the pace of my work. I decided to try it and since doing it just for myself to prove to myself that I can do it seemed pointless to me, I asked a question on Facebook in the Dnano group if there would be interest in such a model. What came next was a real shock for me. The wave of interest was really huge from my point of view and that motivated me even more to try it. So I designed and produced the new chassis in an incredible 22 days. The result exceeded all expectations, in my opinion. It not only drives well, but it even drives fast, and at the same time, it is excellently manoeuvrable even with a relatively heavy plastic body. And so I could, with a clear conscience, call out a paraphrase of a well-known saying:

D-nano is dead, here comes Micro43 !!!!!

Another article will be devoted to a detailed description chassis M43x. Now, just one clarification on the RCmicro432 website name. The name RCmicro is quite clear, but what about the numbers 432 ???? The answer is simple, I don’t want to stop my development at 1/43 scale models when I see what an amazing range of bodies the world of model cars has to offer. In 1/43 scale, the Carrera company mainly makes slot cars models, and I designed the first 1/43 chassis for their bodies, but in 1/32 scale the range is even wider. So the numbers in the name 432 hide these two scales 1/43 and 1/32 for which I plan to make quality RC car models. So you have something to look forward to… the moment is approaching when you will be able to move your collection of auto track models even if you are no longer interested in the auto track. The freedom of RC driving is something a little different…..